REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek  I

Prevence

Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal

Potřebám zákazníka.Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení,

Materiálové složení a způsob ošetřování zboží.Pouze zboží  dobře zvolené z hlediska

Funkčního , sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a

Účelu užití zboží.

Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné,aby zákazník věnoval dostatečnou

Pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží.Zvláště  je nutné zvážit všechny faktory

Nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku,jako např.:nadměrnou intenzitu

Užívání výrobku , užívání výrobku k nevhodnému účelu.

Odst.3:Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho

Pravidelná údržba.Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží

Podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodávající poskytuje svým zákazníkům

Prostřednictvím Záručního listu a dalších informačních materiálů dostatečné množství

Informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

Odst.4:  K zajištění  řádné péče a údržby slouží různé přípravky a čisticí prostředky.

 

Článek II

Základní podmínky reklamace

Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto

Vadu reklamovat.

Odst.2: Vadou se rozumí změna(vlastnosti) zboží , jejíž příčinou je použití nevhodného nebo

Nekvalitního materiálu,nedodržení technologie nebo nevhodná technologie,popřípadě

Nevhodné konstrukční řešení.

Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu(vlastnosti)zboží, která vznikla v průběhu záruční

Doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné

údržby , v důsledku přirozených změn materiálů,z nichž je zboží vyrobeno,v důsledku

jakéhokoliv  poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodávaného zboží řádným

způsobem , je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci

rozhodnout  ihned,ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů.Do této lhůty se

však  nezapočítává doba,potřebná k odbornému posouzení vady .

Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou,jestliže je reklamováno zboží kompletní

A reklamaci nebrání obecné zásady hygieny.Zákazník je povinen předložit reklamované zboží

vyčištěné , zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.Prodávající je oprávněn

odmítnout  převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady

obecné hygieny(Vyhláška 91/1984 Sb.,o opatřeních proti přenosným nemocem)

Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději

Do 30 dnů ode dne uplatnění.Vedoucí prodejny nebo jim pověřený pracovník může v

Odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

Odst.1: Zákazník uplatní reklamaci v prodejně osobně, popřípadě poštou. Nákup

reklamovaného  zboží prokazuje zákazník  nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení

nákupního dokladu zahájí prodávající  reklamační řízení jen pokud zákazník jiným

věrohodným  způsobem doloží resp. Prokáže, že reklamované zboží zakoupil v naší prodejně

Odst.2: Vedoucí prodejny nebo jim pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi

potvrzení o tom,kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil,o způsobu řešení reklamace,

jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.

Odst.3:Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží,např.právo na

odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva

měnit,pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

 

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době.Reklamaci je

Nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu,ihned jakmile se vada objevila .Případné

prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady,znehodnocení zboží

a může být důvodem odmítnutí reklamace.Záruční doba je 24 měsíců a začíná ode dne

převzetí zboží.

Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po

skončení opravy byl povinen věc převzít,se do záruční doby nepočítá.Prodávající je povinen

vydat kupujícímu potvrzení o tom,kdy právo  uplatnil,jakož i o provedení opravy a o době

jejího trvání. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží,začne

běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.Při výměně vadné součásti vztahuje se

nová záruční doba na vyměněnou součást.

Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží,tj.dobou po kterou při správném

Používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým

vlastnostem,danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Článek V

Odstranitelné vady

Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady,které lze opravou odstranit,aniž by

utrpěl vzhled,funkce a kvalita zboží.

Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo,aby byla pezplatně, včas a

řádně odstraněna.Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu,nejpozději

však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Odst.3: O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a

vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou

jinak(odeslání poštou).

Odst.4: Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,může zákazník požadovat výměnu

zboží(lze vyměnit za jakékoliv zboží) . Pokud není výměna zboží možná,může zákazník žádat

přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Odst.5: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží(lze vyměnit za

jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

-reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné

dohodě.

-zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší

počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě je

tehdy, jestliže je stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát

odstraňována,opětovně vyskytne.Větším počtem vad trpí zboží tehdy,má-li v době

uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

Článek VI

Neodstranitelné vady

Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada,kterou nelze odstranit nebo její

odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu,aby zboží bylo řádně užíváno jako

zboží bez vady má zákazník právo:

-požadovat výměnu zboží za nové bezvadné(lze vyměnit za jakékoliv zboží)

-nebo odstoupit od kupní smlouvy

Odst.3:V případě , že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako

zboží bez vady(např.vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.Při poskytování slevy se

přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku,délce jeho užívání a

k možnostem dalšího jeho použití.

 

Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou

Odst.1:Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem

ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí,

že zboží má jakost  a užitné vlastnosti,prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné

vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí

zboží,se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí,pokud to neodporuje povaze zboží

nebo pokud se neprokáže  opak .To neplatí pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu

s kupní smlouvou věděl nebo rozpor  s kupní smlouvou  sám způsobil. O případy , kdy to

odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené

změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

Odst.3:případě , že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je

prodávající povinen bez zbytečného  odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu  kupní

smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze

vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu

nebo od smlouvy odstoupit.

Odst.4:Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší

způsobem  uvedeným v článcích V a VI.