OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Ochodní podmínky


Prajza Lubomír
1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.olpra.cz. Internetový obchod provozuje Prajza Lubomír. Podmínky prodeje blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále jen provozovatel ) a kupujícího (dále jen zákazník ). Ceny uvedené v e-shopu jsou platné pouze pro tento e-shop. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Nejsem plátce DPH.

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu na základě jeho objednávky dodá zboží pouze v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi a vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovuje daným normám, předpisům či nařízením platným na území České republiky. Provozovatel se dále zavazuje zboží vybavit řádně vyplněným dokladem o nákupu.

3. Objednávka zboží a uzavření smlouvy
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je brána jako návrh kupní smlouvy a ta vznikne samotným dodáním zboží. Provozovatel si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě zřejmé chyby v ceně zboží.4. Ceny zboží
Ceny jsou uvedeny jako konečné. Ceny uvedené v elektronickém obchodě provozovatele jsou platné v okamžiku objednání. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zejména v případě chyby ceny. O těchto skutečnostech musí kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s kupujícím změnu ceny. Kupujícímu bude na základě vzniku kupní smlouvy vystavena faktura, která slouží zároveň jako daňový doklad i dodací list. Nevztahuje se na ceny olov, která budou vyrobena na zakázku, dle přání zákazníka. Tato cena bude se zákazníkem konzultována.

5. Dodací lhůta
Zboží odesíláme do 3 pracovních dnů od připsání částky na účet nebo po
potvrzené objednávce e-mailem, v případě, že je zboží skladem. Pokud zboží momentálně není na skladě, kontaktujeme zákazníka telefonicky a upřesníme dobu dodání .

6. Platba a doprava
Platba je možná na účet provozovatele č.ú. 0727698083 / 0800  nebo platba při předání zásilky dopravcem (platba na dobírku). 

Doprava:
Ceník poštovného je závislý na množství odběru, dle ceníku dopravce.

CENNÝ BALÍK:

Při objednávce nad 400 kč doprava zdarma.

Při objednávce do 400 kč doprava 100kč.

BALÍK :

Při objednávce nad 400 kč doprava zdarma.

Při objednávce do 400 kč doprava 100kč.

Kupující je povinen zboží od dopravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, zejména porušení obalů svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, porušení špatným zacházením se zásilkou, nesouhlasící počet balíků či jiných nesrovnalostí, doporučujeme kupujícímu ve vlastním zájmu zásilku nepřevzít. Na pozdější reklamace o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7. Záruční podmínky

a) Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v elektronickém obchodě uvedeno jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků či zboží. Opotřebení barvených olov, není bráno jako výrobní vada. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Záruka se také nevztahuje na vady vzniklé živelnými pohromami jako jsou zejména úder blesku či jiný atmosférický výboj, oheň, voda a jiné. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené zásahem kupujícího do výrobku.

b) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo provozovatele Dolní Němčí 687 62, Hlucká 553 . Dopravu na místo uplatnění reklamace plátí kupující i v případě oprávněné reklamace.

c) V reklamaci uveďte podrobný popis závady o jakou reklamaci zboží se jedná a Váš požadavek na způsob vyřízení reklamace. Pro snažší průběh reklamačního řízení je vhodné doložit doklad o nákupu.

d) Provozovatel se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné reklamace bezplatně. Reklamace bude provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, t.j.nejpozději do 30-ti dnů ode dneuplatnění reklamace , pokud se obě strany nedohodnou na lhůtě delší.kupující má pravo na vyměnu nebo vrácení  peněz za výrobek, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou či závadu stejného charakteru již 3x reklamovanou a uznanou.


8. Vrácení zboží
Kupující má právo podle odst.6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se takto rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním nepoškozeném obalu a s kompletním příslušenstvím výrobku poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání kupujícím). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží i ceny poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po obdržení zboží provozovatelem. Zaslání zboží na dobírku není možné a všechny takové zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny odesílateli.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

9. Ochrana osobních dat
Provozovatel si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Prodejce prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany těchto údajů a bude dodržovat všechna zákonná i etická pravidla související s jejich zpracováním a považuje toto za významnou povinnost vůči kupujícímu. Provozovatel a jeho systém elektronického obchodu disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. Prodejce při své činnosti neposkytuje ani nepodává osobní informace o svých klientech třetím osobám. Příchodem na stránku elektronického obchodu prodejce se některé informace, jako např. odkazující stránka nebo Vaše IP adresa země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách. Internetové stránky, na které odkazuje stránka prodejce mohou mít rozdílné podmínky zpracování osobních údajů než stránky prodejce. Prodejce nepřebírá zodpovědnost za podmínky na jiných stránkách a doporučuje Vám vždy se s nimi seznámit na konkrétní stránce.

10. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodu provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující provozovateli, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů a dopravních nákladů.